+90 312 473 59 49
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma: 09:00-18:00 | Cmt: 10:00-16:00
Ödeme Sayfası

Ülkü HALATÇI ULUSOY

Prof.Dr. | Öğretim Üyesi

Telefon
+90 (312) 473 59 49

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “Birleşmiş Milletler Ortak Güvenlik Sistemi ve Sistemin İşleyişindeki Sorunlar” başlıklı tez ile 2004 yılında doktora eğitimini ise “Dünya Ticaret Örgütü’nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması” başlıklı tez ile 2009 yılında tamamladı. 2015 yılında Doçent, 2022 yılına ise Profesör unvanına hak kazandı. Halen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1. Ülkü HALATÇI, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin Önkoşulları”, Uluslararası Hukuk ve Politika , “1/3”, 57-76 pp., Haziran-2005.
A.2. Ülkü HALATÇI, “11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonu’nun Bir Değerlendirmesi”, Uluslararası Hukuk ve Politika , “2/7”, 80-98 pp., Eylül-2006.
A.3. Ülkü HALATÇI, “Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin Türkiye’nin Pirinç İthalatında Uyguladığı Önlemlere İlişkin Kararı’nın Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi , “XXIV/2”, 523-543 pp., 2007.
A.4. Ülkü, HALATÇI ULUSOY, “Birleşmiş Milletler’in Covid-19 İle Mücadele Sınavı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, ss.527-541, 2020.
A.5. Ülkü, HALATÇI ULUSOY, “Türkiye ile Libya Arasında Akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Hukuki Niteliğine ve Birleşmiş Milletler’e Tesciline İlişkin Bir Değerlendirme”, Social Sciences Studies Journal, Sayı: 82, , ss. 2103-2114, 2021.
A.6. Ülkü, HALATÇI ULUSOY, “Covid-19 Salgını Sonrası Medikal Ürünlere Uygulanan İhracat Kısıtlamalarının Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, 2021, ss.73-99.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B.1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu Konferansı dâhilinde , “Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III Bildiriler”, bildiri kitapçığındaki “Sosyal Hakların Korunması’nda Birleşmiş Milletler’in Rolü” başlıklı tebliğ. Petrol iş yayını: 116, 2011, ss.245-269.
B.2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi dâhilinde, Çerkezler ve “Ahıska Türkleri Örneğinde Sürgün Suçuna İlişkin Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirme”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, ss. 1641-1665.
B.3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Ülkü HALATÇI ULUSOY, Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu dâhilinde, “Uluslararası Koruma Hukukunda Geri Gönderme Yasağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Raoul Wallenberg Institute, 1-2 Ekim 2015, Ankara.
B.4. Ülkü HALATÇI ULUSOY, 4. Uluslararası Ortadoğu Kongresi dâhilinde, “Ortadoğu’da Terörizmin Önlenmesi Kapsamında BM’nin Rolü”, TASAM, 26-27 Nisan 2015, Hatay.
B.5. Ülkü HALATÇI ULUSOY, XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı dâhilinde, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin İnsan Haklarının Korunmasında Rolü”, 9-12 Ocak 2020, Ankara.
B.6. Ülkü HALATÇI ULUSOY, 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Asoscongress dahilinde “Covid 19 Sonrası Dünya Ticaret Örgütü’nün Geleceği”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2021, 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu Özet Kitabı, Asos Yayınevi, 2021., ss.77-79. (Çevrimiçi)
C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1.1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Türk Hukukunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Uluslararası Antlaşmaların Yapımı ve Sona Ermesi, 241 pp., Ankara, Yetkin, 2021. (Sayfa sayısı 241).
C1.2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları, 336 pp., Ankara, Turhan, 2014 (Sayfa sayısı: 336).
C1.3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Dünya Ticaret Örgütü’nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması, 399 pp., Ankara, Turhan, 2009 (Sayfa sayısı: 399).
C1.4. HALATÇI ULUSOY, Ülkü, “Ortadoğu’da Terörizmin Önlenmesi Kapsamında BM’nin Rolü”, in Türk-Arap İlişkileri: Çok Boyutlu Güvenlik İnşası, Karşılıklı Bağımlılık İçin Sektörel ve Finansal Derinleşme (Turkish-Arab Relations: Multi-Dimensional Security Building, Sectoral and Financial Deeping for Mutual Interdependence, (Edt, Reyyan AKKAŞ),Tasam Yayınevi, İstanbul, 2018, ss. 113-145.
C1.5. HALATÇI ULUSOY, Ülkü, “Türk Çevre Hukuku ve Politikaları Açısından Ticaret–Çevre İlişkisi” in Türk Çevre Hukuku Politikaları: Dünden Bugüne ve Geleceğe (Edt by Zerrin Savaşan; Hakan Ünay, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2021, ss. 297-321.
C1.6. RIPLEY YUKSEL, Burcu; HALATÇI ULUSOY, Ülkü, “Covid-19 Related Export Bans and Restrictions Under WTO Law and the Determination of Their Legal Effects on International Sale of Goods Contracts Between Parties Located in WTO Member States: Interplay Between Puplic and Private International Law” in Blurry Boundaries of Public and Private International Law, (Edt. By SOOKSRIPAISARNKIT, Poomintr; PRASAD, Dharmita), Springer Singapore, 281 p., ISBN: 978-981-16-8479-1, 2022.
C1.7. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Sedat LAÇINER; Arzu CELALIFER, 11 Eylül Sonrası Ortadoğu (11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonu’nun Bir Değerlendirmesi), 333-375 pp., Ankara, USAK, 2011 (Sayfa sayısı 42).
C1.8. HALATÇI, Ülkü, “Hukuk, Politika ve Adalet İlişkisinin Yassıada Davası Örneğinde İncelenmesi”, Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Arkivi , “15”, 112-125 pp.2006.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “Uluslararası Gemi Adamları Sözleşmesi (STCW-1978) ve Değişiklikleri Örneğinde Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukuku’ndaki Yeri ve Yürürlüğü Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “62/2”, 501-537 pp., 2013, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.
D.2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “Uluslararası Hukuk Açısından Ege Hava Sahasında Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , “2013/109”, 303-345 pp., 2013, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.
D.3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “Uluslararası Hukuk Açısından Libya ve Suriye Örneğinde Koruma Sorumluluğu”, Türkiye Adalet Akademisi , “4/14”, 269-299 pp., 2013, İlgili atıf indekslerinde taranmaktadır.
D.4. HALATÇI ULUSOY, Ülkü, “Ulusal Yat ve Yatçılık Çalıştayı’na ilişkin Bir Değerlendirme”, Deniz Hukuku Dergisi, Vol:1/1, 2018, ss.105-133.
D.5. HALATÇI ULUSOY, Ülkü, “MLC 2006 (Denizcilik Çalışma Sözleşmesi) ve Değişikliklerinin Önemine ve Türk Hukukunda Onay Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı:2, 2020, ss.4191-4216.
D.6. Ülkü HALATÇI, “Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Tarihsel Süreçteki Dönüşümü”, Yavuz Alangoya İçin Armağan , “Armağan”, 837-870 pp., 2007, ilgili atıf indekslerinde taranmaktadır.
D.7. ULUSOY, Ali D.; HALATÇI ULUSOY, Ülkü, ”Kadınları Şiddete Karşı Korumaya Yönelik Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Dair Karar Hukuka Uygun mudur?” Terazi Hukuk Dergisi, Ekim, 2021, ss.2009-2023.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları konferansı dâhilinde, “Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar”, bildiri kitapçığındaki “Uluslararası Hukuk Açısından Sosyal Hakların Yargılanabilirliği başlıklı tebliğ. TODAİE Yayın No:379, ss.71-85.
E.2. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Dünya Ticaret Örgütü’nün Rolü”, başlıklı tebliğ, TUİÇ tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütlerin Değişen Rolü adlı Kongre’de sunulmuştur. 10 Mayıs 2012.
E.3. Ülkü HALATÇI ULUSOY, Ulusal ve Uluslararası Hukukta İfade Özgürlüğü Kongresi dâhilinde, “İfade Özgürlüğünün Korunmasında BM İnsan Hakları Komitesi’nin Rolü”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6-7 Mayıs 2016, Kıbrıs.
E.4. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar” konferansı dâhilinde “Küresel Terörizmle Mücadelede Akıllı Yaptırımların Uygulanmasından Doğan Hukuki Sorunlar”, 21-22 Şubat 2019, Mef Üniversitesi, İstanbul.
E.5. Ülkü HALATÇI ULUSOY, “IMO Denizcilik Sözleşmelerinde Zımni Kabul Esasıyla Yapılan Değişikliklerin Yürürlüğü”, E- Konferans, 7 Temmuz, 2021.

Uzmanlık Alanları

  • Milletlerarası Kamu Hukuku
  • Denizcilik Hukuku
  • Uluslararası Örgütler
  • Mülteciler Hukuku

Eğitim & Ödüller

Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 2002

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2004

Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2009

TÜBITAK, Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu, 2007

World Trade Institute, International Trade, Summer Course Scholarship, 2007