aliulusoy4

AliUlusoy

Prof.Dr.Ali Dursun Ulusoy
Danışman
Öğretim Üyesi
Eski Danıştay Üyesi
Eski Rektör Yardımcısı
Eski Dekan
ulusoy@asdhukuk.com


Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, 1968 yılında Mersin’in Mut ilçesinde doğdu. 1990 Yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını Fransa’da Bordeaux Hukuk Fakültesi’nde yaptı. ABD’de UCLA Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığıyla TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanlığını yürüttü. Yaşar Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı iken Danıştay üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Ali Ulusoy, yaklaşık üç yıl Danıştay 13.Daire Üyesi / İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğine geri döndü. Prof. Dr. Ali D. Ulusoy’un, idare hukuku alanında beş kitabı, ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Özel Uzmanlık ve İlgi Alanları


 • İdare Hukuku
 • İdari Yargı
 • Ekonomik İdare Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Üst Kurullar ve Regülasyon
 • Telekomünikasyon Hukuku
 • Kamu İhaleleri
 • Rekabet Hukuku
 • Özelleştirmeler
 • Tahkim
 • Laiklik ve Dinsel Özgürlükler


(*) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36.maddesine, 08.08.2011 tarihli KHK 605/40 md. ile eklenen Ek Fıkra’da belirtilen zamanlarda ve ASD Hukuk Bürosu’na münhasır olmamak üzere, uyuşmazlık bazında danışmanlık yapmaktadır.


  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Service Public “a la Française” : Vers un Modele Darwiniste?, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul.V.33, N.50 2001, s.87 vd.

  Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler ve Yargısal Denetimi Sorunu, Ankara Barosu Dergisi, 66/3, Yaz 2008, 13-25.
  • Petrol Dağıtım Şirketlerine EPDK tarafından Verilen İdari Para Cezalarının Danıştay’ca Denetimi, Ankara Barosu Dergisi, bahar 2007, Yıl 66, S.2, s.227.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Üniversitelerde Türban Yasağına İlişkin Kararları Üzerine Notlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.53, S.4, 2004, s.125 vd.
  • Yüksek Mahkeme’ye Üye Seçmek: ABD Örneği ve Türkiye Dersleri, Güncel Hukuk, Nisan 2006/04, s. 48 vd.
  • Kamu Yönetimi Reformu-I, Ekonomik Yorumlar, Temmuz 2003, S.472, s.19 vd.
  • Kamu Yönetimi Reformu-II, Ekonomik Yorumlar, Ağustos 2003, S.473, s.77 vd.
  • Kamu Yönetimi Reformu Hakkında Bir Değerlendirme, Ekonomik Yorumlar, Aralık 2003, S.477, s.68 vd.
  • AB ve Milliyetçilik: Hangi Perspektif?, Demokrasi Platformu, Kış 2005, S.1, s.245 vd.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Öcalan Davası, Liberal Düşünce, Yaz 99, S.15, C.4, s.28 vd)
  • Enerji Bakanlığı ile Danıştay rolleri mi değişti?, Açık Toplum, Sanal Dergi, 15.09.2000, http://www.liberal-dt.org.tr/at/at-au l .htm.
  • Deprem ve Hukuk, Türkiye Günlüğü, S. 59, Ocak-Şubat 2000, s.114 vd
  • Fransız İdari Yargı Reformu,Danıştay Dergisi, S.103, 2001, s.22 vd.
  • Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler ve Yargısal Denetimi Sorunu, Ankara Barosu Dergisi, Yaz 2008, 13-25.
  • Çevre kirlenmesinin oluşmasından sonraki aşamada medeni hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku
  • çözümlerine genel bir bakış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.43, S.1-4, 1993, s.125-142.

  Bazı Temel Eserler

  • İdari Yaptırımlar, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2013.
  • Elektrik Dağıtım Özelleştirmelerine Hukuki Bakış, Elektrik Dağıtımcıları Derneği Yayını, İstanbul 2005 (Başlıca araştırma eseri).
  • Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Yayınları, İstanbul 2004.
  • Bağımsız İdari Otoriteler,Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2003.
  • Telekomünikasyon Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2002.

  Social Science Citation Index Tarafından Taranan İngilizce Yayınlar

  • The Privatization of Electricity Distribution in Turkey : A Legal and Economic Analysis (F. Oğuz ile birlikte) Energy Policy 35 (2007), 5021-5034.
  • The Islamic Headscarf Problem Before Secular Legal Systems: Factual and Legal Developments in Turkish, French and European Human Rights Laws European Journal of Migration and Law 2007/4, Vol. 9, pp.419-433.

  • Editörlük yapılan kitap, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Liberte Yayınları, Ankara, 2001.
  • Editörlük yapılan dergi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2004-2006

  Yayınlanmış Uluslararası Sempozyum Bildirileri

  • The Status of Judiciary in the Democratic Systems: A Democratic Power or a Bureaucratic Hegemony, Türkiye Barolar Birliği tarafından 4-6 Ocak 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Democracy and the Judiciary” konulu Uluslar arası Sempozyumda sunulan Bildiri (Türkiye Barolar Birliği Yayını, no 105, 2006, s.295 vd.)
  • Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grupları İçin Elektrik Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Öngörülen Yeni Hukuksal Rejim, 26-27 Mayıs 2003 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “ICCI-2003 Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı”nda sunulan Bildiri (ICCI 2003 Conference Book, s.39 vd).
  • AB’nin Enerji Politikalarının Türk Hukukuna Etkileri, 10 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da düzenlenen Europa Bridges of Knowledge Programme” kapsamındaki “AB’nin Enerji Politikjaları ve Türkiyeye Yansımaları IV” Sempozyumunda sunulan Bildiri (UPAV Yayını, Ankara 2003, s.60 vd.)

  Yayınlanmış Ulusal Sempozyum Bildirileri

  • Yerel Yönetimlere İlişkin Yeni Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi,11 Mayıs 2005 Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumunda sunulan Bildiri (Danıştay Yayını No 72, Danıştay ve İdari Yargı Günü 137. Yıl, Sempozyum, 2005, s. 179 vd.)
  • Kamu Yönetimi Reformu,Türkiye Barolar Birliği tarafından 12 Aralık 2003 tarihinde Danıştay Genel Kurul Salonunda düzenlenen Kamu Yönetimi Panelinde sunulan Bildiri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2003, No.54, s.61 vd.)
  • İdari Yargı Mensuplarının Seçilmeleri, Güvenceleri ve Denetlenmeleri – Fransa İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme-“İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü” konulu 2001 yılı Danıştay Kuruluş Yıldönümü Sempozyumunda sunulan Bildiri, Ankara, 11-12 Mayıs 2000 (Danıştay Yayınları No….)
  • Türk İdare Sistemi İçerisinde Rekabet Kurumunun Yeri, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara, Kasım 1999, s.3-32
  • Telekomünikasyon Alanındaki Son Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaların Değerlendirilmesi, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara, Kasım-Aralık 2000, s.57-94.
  • Kamusal Alan’a Hukuksal Bakış, “21. Yüzyılda Türkiyede Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu”, Akademisyenler Birliği Yayını, Ankara 2006.

  Yayınlanmamış Uluslararası Sempozyum Bildirileri

  • What Is Better Regulation? A Conceptual Approach, Organization of the Black Sea Economic Cooperation (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) tarafından 24-25 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslar arası Seminer (Seminar on Beter Regulation)’de Bildiri sunumu.
  • İdari Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 20-21 Eylül 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası İdari Ceza Hukuku Sempozyumunda” sunulan Bildiri.
  • Secularism and Headscarf Issue ın Turkish, French and European Law, 14 Nisan 2006 tarihinde University of California Los Angeles (UCLA)’de düzenlenen “Religious Repression of Women” konulu Seminer’de sunulan Bildiri.
  • İnsan Hakları Kavramının Felsefi ve Hukuksal Temelleri, 2-3 Aralık 2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Danimarka İnsan Hakları Kurumu tarafından Nevşehir (Kapadokya)de düzenlenen Türkiye’de İnsan Hakları Kurumunun Oluşturulması Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildiri.
  • Entre Mondialisation et Elargissement: Quelle Place Pour le Droit Etatique?, 20-21 Kasım 2003 tarihinde Paris Barosu tarafından Paris’te düzenlenen “Conférence de Paris du Droit et de l’Economie” Seminerine katılım ve konuşma.
  • Legal Development in Turkish Energy Sector, 31st IAEE International Conference, June 18-20, 2008, İstanbul. (Paper sunumu).

  Yayınlanmamış Ulusal Sempozyum Bildirileri

  • Enerji Sektöründeki Özelleştirmelerde Temel Hukuksal Sorunlar, 16.05.2007 tarihinde Başkent Üniversitesi tarafından Ankara’da düzenlenen “Enerji Sektöründe Özelleştirme ve Düzenleme Paneli”nde sunulan Bildiri.
  • Türk Kamu Yönetiminde Yeni bir Örgütlenme Modeli: Bağımsız Kurullar, 30 Mart 2002 tarihinde Türk Parlamenterler Birliği tarafından düzenlenen, “Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi” konulu Sempozyumda sunulan Bildiri.
  • Enerji Konusunda Çıkarılan Yeni Kanunların Değerlendirilmesi, 22 Kasım 2002 tarihinde Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen “Elektrik Piyasası Yasası Forumu”nda sunulan Bildiri.

  Show Comments