Category Archives:ASD HUKUK-Anayasa Mahkemesi Kararları

HMK'nun 109.Maddesi 2.Fıkrası ile Düzenlenen Kısmi Dava Açılması ile İlgili Sınırlama Anayasa'ya Aykırı Değildir.

ANAYASA MAHKEMESİ E.2011/134, K.2012/83, T.25/04/2012

-HMK’nun 109.maddesinin 2.fıkrasındaki düzenleme ile kanun koyucu, talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması halinde kısmi dava açılamayacağı hükmüne yer vererek, bölünebilir taleplere ilişkin dava hakkının kötüye kullanımının önüne geçmeyi, hukuki uyuşmazlıkların bir an önce kesin hükme bağlanması suretiyle hukuksal barışın korunmasını ve talep konusunun taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belirli olduğu alacak iddialarının kısım kısım dermeyan edilmesi suretiyle dava sayısının artışını engelleyerek yargılama faaliyetinin hızlandırılmasını amaçlamaktadır.

-Düzenleme, aynı hukuki ilişkiden doğan ve talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğu bir alacak hakkının kısımlara ayrılarak dava edilmesi yerine tek bir dava konusu edilerek uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesini öngörmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ

ANAYASAMAHKEMESİ – KISMİ DAVA

Taahhüdü İhlal Eyleminin Konusu, Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Değildir.

ANAYASA MAHKEMESİ -TAAHHÜDÜ İHLAL
– 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesinde düzenlenen icra dairesinde kararlaştırılan ödeme şartının borçlu tarafından ihlalinde; yaptırıma bağlanan sözleşmeye dayalı bir borcun ödenmemesi olmayıp, borçlunun haczedilen malının satışının taksitle ödeme teklif ve taahhüdü gerçekleşene kadar ertelenmesine ilişkin, resmî makamlar huzurunda verilen taahhüdün makbul bir sebep olmaksızın yerine getirilmemesidir.
-Taahhüdü ihlal eyleminin konusu, sözleşmeden kaynaklanmaz. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamama yasağının ihlali söz konusu değildir.Burada korunan hukuki yarar, kişilerce devlet kurumlarına verilen sözlerin tutulması ve kamu otoritesine olan itimadın sarsılmamasıdır.
ANAYASA MAHKEMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ – TAAHHÜDÜ İHLAL